logo-bip godlo pl

Do wakacji pozostało 22.06.2018 24:00

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. dr. Bronisława Koszutskiego
w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 765 34 33
sekretariat@sp17.kalisz.pl

Dzisiaj:
Wczoraj:
Wszyscy:
65
515
1059350

Twoje IP: 54.196.42.8

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 18 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły wydawane będą wnioski dot. Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II. (na I semestr roku szkolnego 2018/2019) Wnioski można również pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do sekretariatu do dnia 22 czerwca 2018 r. (do godz. 12:00)

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali i zameldowani na stałe w Kaliszu spełniający łącznie kryteria:

 

 • średnia ocen minimum 5,2 (klasy 4 - 6), 4,8 (klasy 7) zweryfikowana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (za II semestr roku szkolnego 2017/2018)                                  
 • próg dochodowy nie może przekroczyć 1000,00 zł netto/osobę
 • wyjątkowe osiągnięcia potwierdzone pisemnie przez szkołę
 • wzorowa  postawa  społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi  opiniami lub dokumentami (dot. danego roku szkolnego)

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

 Klauzula informacyjna

 Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE 2017/2018

 

Wnioski na stypendium socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2017 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł.

 

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku)

Kliknij tutaj i pobierz wniosek o przyznanie stypendium

Pouczenie   na rok szkolny 2017-2018

 

§Terminy składania wniosków:

   do 15 września – uczniowie, wychowankowie

   do 15 października – słuchacze kolegiów

§Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
   rodzice lub pełnoletni uczeń
   dyrektor szkoły

§Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło    ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
   1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w          Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
   3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu (tzw. 500+)

§Załączniki

 1. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto, składki, netto)
 2. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (jeśli jest prawo do zasiłku to zaświadczenie o wysokość zasiłku)
 3. w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 4. kopia decyzji o otrzymywanych świadczeniach z BŚR (np.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne, zaliczka alimentacyjna) – oryginał do wglądu,
 5. kopia decyzji o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym – oryginał do wglądu i oświadczenie, jeżeli dodatek przysługuje kilku rodzinom
 6. kopia decyzji (oryginał do wglądu ), potwierdzająca wysokość pobieranych świadczeń (zasiłek stały i okresowy bez zasiłków celowych), albo zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o  wysokości dochodu za poprzedni rok dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i oświadczenie strony o wysokości osiągniętego dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego,
 8. kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu,
 9. kopia wyroku sądowego o należnych alimentach na rzecz innych osób wraz z dokumentem płatności – oryginał do wglądu, lub oświadczenie o dobrowolnych alimentach  i dowód opłacenia
 10. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach, płatnych praktykach,
 11. kopia decyzji przyznającej rentę/emeryturę – oryginał do wglądu,
 12. zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub kopia nakazu płatniczego (oryginał do wglądu) ,
 13. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 14. ewentualnie inne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające dochód (darowizny, pomoc rodziny),
 15. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku (np. umowa najmu–oryginał do wglądu )

Informacje dodatkowe

§   Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć        klauzulę: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

§  Dla uczniów zamieszkałych na terenie M. Kalisza, a uczęszczających do szkoły poza Miastem, lub uczęszczających do szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta Kalisza, wniosek o szkolne stypendium socjalne  należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117.

§  Stypendium przysługuje uczniowi, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza progu dochodowego z ustawy o pomocy społecznej /Dz. U. 2015 r. poz.163 z późn. zm. /

§  W przypadku składania wniosków dla więcej niż 1 dziecka, wnioskodawca może złożyć dokumenty dochodowe tylko do jednego, wybranego wniosku; w pozostałych określić, gdzie je złożył.

 

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego

 

1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym : podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty, słowniki,encyklopedie,atlasy,lekturyszkolne, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory niezbędne na zajęcia szkolne

2. Zakup zestawu komputerowego, laptopa,częścidokomputera,peryferiikomputerowych,oprogramowania,multimedialnychprogramówedukacyjnych, publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach elektronicznych

3. Zakup drukarek, tuszyipapierudodrukarek

4. Pokrycie abonamentu internetowego

5. Zakup artykułów mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych, biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej.

6. Zaopatrzenie w strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie sportowe), na zajęcia na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, ręcznik) oraz obuwie zmienne wymagane przez szkołę.

7. Strój galowy ustalony przez szkołę, strój związany ze specyfiką klasy (np.: mundur, fartuch, czepek, obuwie) - wydatki potwierdzone przez szkołę

8. Inne artykuły, instrumenty iprzybory niezbędne do nauki, naukizawoduwynikającezespecyfikikierunkukształcenia -potwierdzoneprzezszkołę,

9. Płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym; czesne za naukę w szkole, korepetycje, nauka języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, opłaty za naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne), opłaty za „zieloną szkołę (wszystkie wydatki potwierdzone przez szkołę, klub, odpowiednią instytucję)

10. Częściowyzwrotkosztówdojazdudoszkół(biletmiesięczny)pomniejszonyododatekztytułupodjęciaprzezdzieckonaukipozamiejscemzamieszkania.

11. Innewydatkiwynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Wszystkie wydatki do szkolnego stypendium socjalnego na dany rok szkolny obejmują okres

od 01 lipca do 30 czerwca odpowiednio do danego roku szkolnego.

 

Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp.  miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie dokumentu, może potwierdzić to szkoła, do której uczeń uczęszcza.

 

Zakupów należy dokonywać w racjonalnej wielkości wynikającej z potrzeb edukacyjnych ucznia.

Zakupy dokonane w nadmiernej ilości nie będą uwzględniane.

 

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np.: kurtki, ubiór dzienny, bielizna, buty sezonowe, czapki, rękawiczki itp), ponieważ udzielanie pomocy w tym zakresie należy do zadań należących do pomocy społecznej.

Decyzje przyznające szkolne stypendium socjalne wydawane będą w dwóch terminach.

 1. do 31 grudnia danego roku szkolnego
 2. do końca danego roku szkolnego

W przypadku, kiedy poniesione wydatki przewyższą kwotę stypendium przyznanego w decyzji, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości kwot wynikających z decyzji na dany okres ( nie więcej niż 992,00 zł w całym roku szkolnym - po 99,20 za miesiąc).

Jeżeli wnioskodawca przedstawi wydatki w kwocie mniejszej, niż wynikająca z decyzji, wypłata stypendium nastąpi tylko do wysokości zweryfikowanych faktur, rachunków.

 

Faktury, rachunki itp. należy składać do szkoły:

 1. w II sem. roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

 

W I semestrze można złożyć faktury i rachunki na pełną kwotę stypendium socjalnego, gdyż wydatki te będą zakwalifikowane do wypłaty drugiej transzy stypendium.

 

Rodzic nie musi dzielić wydatków na poszczególne dzieci, dla których złożył wniosek o stypendium i może złożyć wszystkie faktury obejmujące kilkoro dzieci  w jednej, wybranej przez siebie szkole (chyba, że faktura wymaga potwierdzenia zasadności wydatku przez szkołę, do której dany uczeń uczęszcza).

Copyright © 2013 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję ?