logo-bip godlo pl

Do wakacji pozostało 21.06.2019 24:00 3 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Szolc - Rogozińskiego
w Kaliszu

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel./fax: 62 765 34 33
sekretariat@sp17.kalisz.pl

Dzisiaj:
Wczoraj:
Wszyscy:
201
1403
1500156

Twoje IP: 54.209.227.199

Wakacje w mieście

wakacje2019

 

Regulamin

Wakacji w Mieście

Organizator: Miasto Kalisz

Niniejszy regulamin obowiązuje na salach świetlicowych, na których odbywać się będą zajęcia:

ØSzkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16

ØSzkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a

ØSzkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16

ØSzkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

1. Osoby przebywające w szkole podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora.

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z Kalisza uczęszczające do szkół podstawowych.

3. Zajęcia odbywać się będą:

  -  w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 17 od 1.07.2019 r. – do 26.07.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00,

  - w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 8 od 29.07.2019 r. – do 23.08.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Zajęcia mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy, zajęcia o charakterze profilaktycznym (dostosowane do grup wiekowych uczestników).

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

6. Organizator zapewnia niezbędne materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć.

7. Rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia.

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu i programu postępowania zgodnie z poleceniami opiekunów.

9. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne.

10. Wszelkie urazy muszą być zgłaszane przez uczestników zajęć osobom prowadzącym zajęcia.

11. Pomoc przedlekarska udzielana jest przez przeszkolone osoby.

12. Na terenie obiektów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek.

13. Zabrania się poruszania poza strefą wyznaczoną przez opiekunów.

14. Uczestników obowiązuje zachowanie czystości i porządku na terenie obiektu.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby przebywające poza obiektami, na których odbywają się zajęcia w ramach „Wakacji w mieście”.

16. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, powinien dostosować gry i zabawy oraz zajęcia sportowe do wieku swoich podopiecznych.

17. Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów informacyjno - promocyjno-sprawozdawczych związanych z realizacją projektu „Wakacje w mieście” tzn. że fotografie lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej miasta, fanpage Zdrowy Kalisz i w mediach kaliskich.

18. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować, że:   

   Administratorem danych osobowych, które Państwo podacie w momencie zgłoszenia  dziecka do udziału w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście” będą:

     - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu

     - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16 w Kaliszu

     - Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a w Kaliszu

     - Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b w Kaliszu

w których organizowane będą „Wakacje w mieście”.

20.Przetwarzane kategorie Państwa i Państwa dzieci danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

21. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jednak od ich podania uzależniony jest udział Państwa dzieci w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście”.

22. Państwa dane i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktuw sprawach związanych z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach podczas „Wakacjiw mieście”.

23. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy zatrudnieni do opieki nad      dziećmi podczas „Wakacji w mieście”, Dyrektorzy Szkół i inni pracownicy szkoły, którzy uczestniczą w realizacji i obsłudze projektu.

24. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formieprofilowania.

25. Przekazane przez Państwo dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu tj. do 23.08.2024 r.

26. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć przed przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

                                 

 

 

 

 

 

 

 

My też chcemy pomóc Piotrkowi!

Pracownicy kaliskiej „17" dołączają się do akcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu.

https://www.facebook.com/1510610869259989/videos/2422930364605622/

pomoc

Stypendium Jana Pawła II

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 7 czerwca 2019 r.

w sekretariacie szkoły wydawane będą wnioski dot. Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II. (na I semestr roku szkolnego 2019/2020)

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wypełnione dokumenty należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie

do sekretariatu do dnia 19 czerwca 2019 r. (do godz. 12:00)

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali i zameldowani na stałe w Kaliszu spełniający łącznie kryteria:

·      średnia ocen minimum 5,2 (klasy 4 - 6), 4,8 (klasy 7 i 8) zweryfikowana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (za II semestr roku szkolnego 2018/2019)

·      próg dochodowy nie może przekroczyć 1000,00 zł netto/osobę

·      wyjątkowe osiągnięcia potwierdzone pisemnie przez szkołę

·      wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami (dot. danego roku szkolnego)

 

 

 

Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. ( na dzień 4.06.2019r.)

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

           

 

W szczególności chodzi o następujące dochody netto;

 

·      z pracy na umowę o pracę (etat), umowę zlecenia, umowę o dzieło, pracę dorywczą, płatnych   praktyk (brutto – składki ustawowe = netto)

 

·      emerytury i renty (brutto – składki ustawowe = netto)

 

(Proszę zwrócić uwagę, że kwota wypłacanego wynagrodzenia, emerytury, czy renty nie jest kwotą dochodu netto, jeśli zawiera jakieś potrącenia (poza alimentami)!

 

·      zasiłki okresowe i stałe z pomocy społecznej ( w całości dotyczące miesiąca)

 

·      dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 

·      zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 

·      świadczenie pielęgnacyjne

 

·      świadczenie rehabilitacyjne

 

·      spadki, darowizny, dochód ze sprzedaży majątku, dóbr materialnych1·      alimenty dobrowolne, otrzymywane z wyroku sądowego, z funduszu alimentacyjnego,

 

·      stypendia inne niż szkolne stypendia socjalne (np. studenckie socjalne i mieszkaniowe , marszałka, naukowe, sportowe, doktoranckie itp.)

 

·      działy specjalne produkcji rolnej (dochód jak z działalności gospodarczej)

 

·      w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. (zaświadcz o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy)

 

(gospodarstwa poniżej 1 ha nie przeliczamy)

 

·      w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

1) przy działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

 

Dochód obliczamy na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za rok poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek o stypendium. (czyli obecnie 2018, bo za taki okres US wystawi zaświadczenie)

 

Przychód – składki społeczne – podatek – składki zdrowotne (na podstawie odrębnego zaświadczenia z ZUS) = dochód z działalności gospodarczej za rok, który należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których podatnik w 2018 r. prowadził działalność i doliczyć do miesięcznych - innych dochodów zadeklarowanych we wniosku o stypendium.

 

2) przy działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 

(naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie o formie opodatkowania - ryczałtowe, a wnioskodawca w oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną sam określa wysokość dochodu za dany miesiąc i przedstawia dowód opłacenia składek do ZUS)

 

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

 

·         W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (tj. obecnie 2640 zł.)

 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. ( np. spadki, sprzedaż majątku, darowizny, dywidendy itp.)

 

·         W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 

(np. w grudniu, jednorazowo wypłacono premię za X,XI,XII, to do dochodu za grudzień doliczamy 1/3 tej wypłaty)

 

·         W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

Do dochodu ustalanego wg powyższych zasad nie wlicza się:

 

1)        jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 

2)        zasiłku celowego;

 

3)        pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (szkolnych stypendiów socjalnych) ;

 

4)        wartości świadczenia w naturze;

 

5)        świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 

6)        świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

 

7)        dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 

8)        świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575); (tzw. 500+)

 

9)        świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

 

 

 

WNIOSEK - kliknij TUTAJ

 

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych

Jainternecie

Miasto Kalisz zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, realizowanych w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" z następującego zakresu:
"Rodzic w internecie"
"Działam w sieciach społecznościowych"
"Tworze własną stronę internetową"
"Kultura w sieci"
"Moje finanse i transakcje w sieci".
Rekrutację prowadzi Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15, w której będą prowadzone szkolenia. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (062) 757 28 98.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej szkoły:

https://sp16.kalisz.pl/2019/01/ja-w-internecie-ogloszenie/

oraz na stronie Miasta Kalisza:

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/ja-w-internecie--wez-udzial-w-bezplatnych-szkoleniach,11027

Pierwsze szkolenia ruszają już w lutym, od 18.02.2019r. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, liczy się jednak kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona!

Szkolenia kierowane są dla osób dorosłych powyżej 25 roku życia. Nie ma znaczenia Państwa wykształcenie, czy są Państwo osobami pracującymi, bezrobotnymi, czy emerytami lub rencistami. Szkolenia nie są kierowane tylko do mieszkańców Miasta Kalisz, ale do znacznie szerszego grona.

Do udziału w szkoleniach uprawnieni są następujący mieszkańcy: Miasta Kalisz, Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy i Miasta Raszków, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Szczytniki oraz Żelazków.

UWAGA - możliwość udziału tylko w jednym szkoleniu!

 

zdj

Egzamin ósmoklasisty, postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – podstawowe informacje

kliknij TUTAJ

 

Egzamin ósmoklasisty- informacje

kliknij TUTAJ

i TUTAJ

 

 

Copyright © 2013 - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Kaliszu

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję ?